لییریه، گینه و سیرالئون به انتخاب خود فقیر نیستند. آن‌ها نساختن نظام‌های بهداشتی کارا را انتخاب نکردند. قرن‌ها حکومت استعماری آن‌ها را فقیر کرد. آژانس‌های امپریالیستی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از طريق برنامه‌های بدنام تعدیل ساختاری موجب تلنبار بینوایی بیش‌تر شدند.