با ورود بشار اسد و بمباران نیروهای عشایر عراقی در شهرهای مرزی، ارسال روزانه سلاح و نیرو و تجهیزات فاشیزم دینی به مالکی، نشان از گسترش درگیریها دارد.
پیش از آنکه آتش این جنگ به کشورمان برسد، میهن را در آشوب جنگهای قومی و شاید تجزیه ایران بکشاند، در هنگامیکه رژیم آخوندی در ضعیف ترین نقطه خود از زمان دزدیدن انقلاب قرار گرفته، باید که اکنون برخاسته و فاشیزم دینی را سرنگون کرد. این امر نه تنها آزادی و آبادی و دمکراسی را به میهن ما میاورد بلکه پایه گذار صلح و همزیستی مسالمت آمیز جهانی، بويژه یاری رساندن به ملتهای زیر سرکوب عراق و سوریه است.