با خود می گوید:

من کی بزرگ شدم

کی ؟

چه وقت؟

و چگونه بزرگ شدم؟

کودکی ام را

نوجوانی را

کی پشت سر گذاشتم