برچسب‌ها » فراموشی

فراموشی

از گیت مترو به سمت قطار که رد میشم، یک پلیس چاق خیلی گنده از اتاق حراست میاد بیرون و به من اشاره میکنه که برم سمتش، همون لحظه تووی زانوهام خالی میشن و شروع میکنن به لرزیدن، سست میشم، دلم تووش میلرزه و خالی میشه، گاهگداری که پلیس منو میگیره، چه نیروی انتظامی، چه راهنمایی رانندگی، چه بسیج و… یا حتی وقتی نگاهم میکنن به سرعت باور نکردنی ای حال من بد میشه… گوشام یخ میکنن، یه چیزی تووی سرم سنگینی میکنه و من بیحرکت میشم… اما تووی اون سه چهار قدمی که باید به سمتش میرفتم به خودم گفتم من که کاری نکردم و سعی کردم به خودم مسلط بشم تا پاهام و صدام نلرزن و خیلی خونسرد باهاش رفتم توی اتاق، کارت شناسایی خواست، سوالایی در مورد از کجا میام، دارم کجا میرم و… پرسید سیگار میکشی؟ گفتم بله. جعبه سیگارمو که نو بود و فقط یک نخشو کشیده بودم رو گرفت و همۀ سیگارا رو در آورد و شروع به گشتن توی جعبه و سیگارا رو کرد، پرسید مواد مصرف میکنی؟ گفتم خیر. پرسید تا حالا مصرف کردی؟ گفتم خیر. با تعجب پرسید تفریحی هم مصرف نکردی؟ گفتم خیر. ملتمسانه  پرسید حتی یکبار هم امتحان نکردی؟ گفتم خیر…
همینجوری که داشت سیگارها رو میذاشت سره جاشون، پرسید تووی کیفت چی داری؟ کوله رو از پشتم درآوردم و انداختم روی زمین و زیپشو باز کردمو گفتم بگردش، گفت نمیخواد بازش کنی فقط بگو تووش چیه؟ گفتم ظرف غذای ناهارم، مدارکمو پس داد و گفت باشه، میتونی بری…
وقتی از اتاق حراست اومدم بیرون، هنوز چند قدمی دور نشده بودم که دوباره حالم بد شد، همون لحظه دوباره خوب شدم و مرتب بین خوب و بد داشتم تغییر میکردم… چون یک دفعه یادم افتاد از برنامه آخره هفته ای که با خانوم رییس داشتم یه نخ علف باقی مونده بود که تووی یک جعبه سیگار خالی کناره کاغذ سیگارمو فندک توی همون زیپی بود که من بازش کردمو بهش گفتم بگردش…

من اصلا یادم نبود که تووی کیفم چنین چیزی دارم و خیلی با اعتماد به نفس وایساده بودم اونجا و خیالم راحت بود که من که کاری نکردمو چیزی ندارم… خیلی شانس آوردم که یادم نبود، چون قطعا اگر یادم بود تووی کیفم مواد دارم اعتماد به نفسمو از دست میدادم یا سعی میکردم که نقش بازی کنم و اون موقع بود که به فاکه فنا میرفتم…

لذت زندگی

746

اگه صدای فیلم عروسیُ حذف نکنن، داماد در جواب تبریک و ارزوهای خوبی که براش کردم  یه گه نخور جاکش خالی گفت و رفت که خب این خوب نیست برا اینده ثبت بشه.

مردانه