باعرض تاسف و هزار تاسف، چنانکه معلوم است، افغانستان چه از نظر فساد مالی و اداری و چه از نظر امنیتی، هنوزریکورد دار جهان است، تامین امینت این کشور محدود به ارگ ریاست جمهوری گردیده است، هر روز تعدادی زیادی ازمردم درخارج از ارگ، در اقسانقاط این کشور به شهادت می رسند، حتی امینت پایتخت این کشور تامین نیست.