گاهی هم بد نیست ، سنت ها و عادت های سالیان شکسته شود و چشمه از جای دیگری بجوشد … سالهاست که پیام نوروزی را رجال سیاسی میدهند و مردم تریبونی برای گفتن پیام تبریک ندارند .