بهار عربی از تونس آغاز و تبدیل به جرقه امیدی برای ایجاد جامعه مدنی بدون تبعیضات شد. تظاهرکنندگان برعلیه ظلم وستم و فقر درسراسر کشور بپا خاستند. امروز، تونس تمرکز خود را برروی پایان بخشیدن به ستمگری ها علیه زنان و دختران گذاشته است.

خشونت های جنستی هنوز هم یکی ز مشکلات بزرگ این کشور است. با این همه، تونس می تواند تبدیل به الگویی برای برابری جنسیتی در میان کشورهای جهان عرب باشد. حتی شورای بلند آوازه روابط خارجی  هم به قوانین تازه برای زنان تونسی افتخار می کند. این سازمان بین المللی، نه تنها قوانین اساسنامه تازه این کشور بلکه  قوانین علیه خشونت های خانوادگی که نقطه عطفی در قانون اساسی تونس به شمار می رود را هم بعنوان سیاست هایی نمونه می شناسد.  با امید آنکه این پیشروی ها در تونس برای ایجاد برابری های جنسیتی بتواند درسراسر منطقه گسترش پیدا کند.  اگرچنین شود، این آغاز تازه ای در زندگی زنان در آفریقای شمالی و خاورمیانه خواهد بود

باقی مانده مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی