اسرائیل کشوری که دائم مرگ برایش میفرستین و کاسه داغ تر از آش شدین!

من زمانی فهمیدم همه این شعار ها بی معنی و نابجا هست که به اسرائیل رفتم و دیدم این کشور آزادی هست.