رهبر پژاک روز جمعه در شهر کلن آلمان دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.حزب زندگی آزاد کردستان(پژاک) خبر دستگیری حاجی احمدی رهبر پژاک را تائید و اعلام کرد امریکا در این پروژه نقشداشتهاست.عصر روز جمعه 5 مارس،12 پلیس آلمانی با لباس شخصی به منزل رحمان حاجی احمدی رفته و پس از ضبط تلفن موبایل و یک سری از لوازم و مدارک شخصی او، وی را بازداشت کرده اند.